Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2018-2019

Mr. Jidesh V. John
Beersheba
Phone 99479113
Mr. Binu K. Mathew
Bethseda
Phone 65047388
Mr. Mathew M. Thomas
Bethlehem
Phone 90951311
Mr. Giju V. Samuel
Ebenezer
Phone 65075897
Mr. Tinku T. Thomas
Hebron
Phone 99376745
Mr. Aji T. Varghese
Horeb
Phone 99350738
Mr. Jinu P. Thomas
Mahanaim
Phone 66430770
Mr. Reji Koruth
Shalom
Phone 97657537
Mr. Joy John
Sharon
Phone 97855354
Mr. Benjamin Philip
St. James
Phone 99736463
Mr. Regu John Koshy
St. Johns
Phone 99894575
Mr. Joseph K. V.
St. Peters
Phone 99267489
Mr. George Thomas
Tabore
Phone 66708944
Mr. Diju Joy
Choir
Phone 97983821
Mrs. Jessy Sunny
Sevika Sanghom
Phone 24335361
Mr. Mathew Thomas
Sunday School
Phone 67007880
Mr. Linu George Samuel
Yuvajana Sakhyam
Phone 67068390
Mr. Shibu Mathew
Edavaka Mission
Phone 99564874

Auditors 2018-2019

Mr. Jiju Thomas
Phone 97213920
Mr. Thomas P. Abraham
Phone 96640777
Mr. Noble M. Mathew (R. Auditor)
Phone 99231415